Въведение

Използването на електронния адрес/интернет страницата (по-долу „Страницата“) „www.servier.bg“ и на неговите поддомейни е обвързано с приемане на настоящите общи условия за ползване (наричани по-долу „ОУ“).

Влизайки и използвайки електронния адрес „www.servier.bg“ лицето, което използва мрежата (наричано по-долу „Потребител“) потвърждава, че е запознато с настоящите ОУ, декларира, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

1. Цел

Настоящата страница предоставя на потребителите обща информация за „СЕРВИЕ МЕДИКАЛ“ ЕООД, ЕИК 175354366 (накратко „СЕРВИЕ“), неговата дейност, организация, изследвания, политика в областта на човешките ресурси, комуникация, продукти, оферти и услуги, както и неговите новини и събития. СЕРВИЕ не предоставя услуги насочени към деца.

По-специално, СЕРВИЕ предоставя на потребителите информация в областта на здравеопазването, в съответствие със специфичните законови и подзаконови задължения на фармацевтичните лаборатории, и по-специално с разпоредбите на Закона за здравето и нормативните актове, свързани с неговото приложение.

Страницата не представлява медицинска услуга или система за отдалечен достъп до здравни услуги. Следователно информацията, която се помещава в нея, не се счита за еквивалентна на медицинско становище или диагноза и не може да замени медицинската консултация със здравен специалист.

По същия начин въпросната информация не трябва да се тълкува като промоция или реклама на продукти, независимо дали те се продават от СЕРВИЕ или юридическите лица от неговата група. За подробна или по-пълна информация относно всеки от нашите продукти, ние препоръчваме Потребителите да се свържат директно със СЕРВИЕ, притежаващо разрешение за търговия на съответния продукт.

2. Интелектуална собственост

Цялото съдържание, достъпно на Страницата, включително, без ограничение, текстовете, графиките, пиктограмите, изображенията, снимките, илюстрациите, звуците, аудио и видео данните, както и структура на Страницата, план за разглеждане и лога, дизайнът и организацията на неговите заглавия, техния текст, базите данни, тяхната структура и съдържание, търговските марки (всички заедно, наричани по-долу „Съдържанието“) е изключителна собственост на СЕРВИЕ и/или, ако е приложимо, на неговите лицензодатели или партньори, и като такова е защитено от законодателството, закрилящо за интелектуалната собственост.

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права е разрешено копирането на каквито и да е части от Страницата единствено за лична употреба.

Всяко търговско използване, представяне, разпространение, възпроизвеждане, адаптация, превод или трансформация, независимо дали е цялостно или частично, чрез какъвто и да е процес на Страницата и/или на нейни съставни, всяко споделяне на съдържанието на Страницата и всякакви препращания към друг страница без предварителното писмено разрешение на СЕРВИЕ са забранени.

Исканията за разрешение за възпроизвеждане или представяне на Съдържание от Страницата се изпраща до компетентните представители на СЕРВИЕ, на следния електронен адрес:

copyrights-bulgaria@servier.com

Търговските марки и логата, поместени на Страницата, са обекти на закрила на правото на интелектуална собственост и регистрираните търговски марки и не могат да се използват без изричното разрешение на техния собственик. С оглед горното, представянето, възпроизвеждането и разпространението им, независимо дали се отнася до част, или за цялото, въз основа на елементите на Страницата, без предварителното писмено разрешение на притежателя на правото на интелектуална собственост, представлява нарушение на правото на интелектуална собственост.

Потребителят е задължен да запази и копира всяко посочване на авторско право или търговска марка, посочени в елемент на Страницата, който използва.

3. Обработване на лични данни

СЕРВИЕ – в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на данните (Общ регламент относно защита на данните, накратко наричан ОРОЗД), събира, съхранява, използва, обработва, разкрива и прехвърля (по-долу наричани съвместно „обработка“ или „обработване“) Вашите лични данни във връзка с използването на тази страница. В процеса на обработка СЕРВИЕ действа в съответствие и се ръководи изцяло от разпоредбите на ОРЗЛД, Закона за защита на личните данни, както и всеки друг относим в тази материя нормативен акт.

Потребителят се счита информиран, че неговите лични данни ще бъдат използвани от служителите на СЕРВИЕ, както и от лица, които са в договорни отношения с юридически лица от групата СЕРВИЕ.

Доставчици и доставчици на услуги, с които СЕРВИЕ е в договорни отношения, по-специално тези, които отговарят за хостинга на Страницата и нейното създаване, могат да осъществят достъп до личните данни на Потребителите за цели, необходими за изпълнението на техните служебни задължения.

СЕРВИЕ е задължено да съобщава на държавните органи определени законово предвидени лични данни,.

Съгласно действащите разпоредби СЕРВИЕ се задължава да съхранява личните данни на Потребителите само за периода, необходим за постигане на целите, предвидени в настоящите ОУ.

СЕРВИЕ има право да съхранява личните данни на Потребителите за по-дълго време, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, както и в случаи когато това е необходимо за защита на права и интереси на СЕРВИЕ.

След този срок личните данни подлежат на унищожаване или архивиране в съответствие с приложимите законови норми.

Потребителят разполага със следните права съгласно Глава III (чл. 12 – 22) от ОРЗЛД, а именно:

 • да получи потвърждение относно това дали СЕРВИЕ обработва неговите лични данни и когато това е така – да получите достъп до тези лични данни;
 • да изисква СЕРВИЕ да коригира неговите лични данни, когато същите са неточни;
 • да изисква от СЕРВИЕ да изтрие неговите лични данни;
 • да изисква от СЕРВИЕ да ограничи обработването на неговите лични данни;
 • да получи преносимост на личните си данни, които активно са предоставени на СЕРВИЕ – в структуриран, широко употребяван и пригоден за машинно четене формат. Потребителят може да изисква личните му данни да бъдат прехвърлени към друг администратор, без това да бъде възпрепятствано от СЕРВИЕ;
 • да възрази срещу по-нататъшно обработване на личните му данни от СЕРВИЕ на основания, свързани с неговия конкретен случай. В такъв случай СЕРВИЕ следва да прекрати обработването на личните му данни, освен ако не са налице законови основания за обработването на същите.

В случай че Потребителят е дал на СЕРВИЕ свободно и изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани за конкретна цел, той има право да оттегли предоставеното съгласие по всяко време – като оттеглянето има действие занапред. В случай че Потребителят оттегли своето съгласие, СЕРВИЕ може да обработва неговите лични данни изключително и само по начин и когато това е предвидено изрично в закона.

Потребителят може да упражни всяко от гореизброените права, свързани с обработването на личните му данни, като се свърже със СЕРВИЕ чрез формата за контакт, достъпна на www.servier.bg, а също като изпрати електронно съобщение на следния имейл адрес: dataprivacy-bulgaria@servier.com, както и по пощата, като писмото следва да е адресирано до длъжностното лице, отговорно за защита на данните – г-н Станислав Руменов Анков, гр. София  1504, ул. Шипка №3, ет.3, stanislav.ankov@yrlegal.com, тел. +359 884 87 52 50.

Съгласно разпоредбите за защита на личните данни упражняването на което и да е от гореизброените права е индивидуално и може да се упражнява единствено от съответното лице по отношение на собствената му информация.

В случай че Потребителят счита, че личните му данни са предмет на нарушение съгласно ОРЗЛД или Закона за защита на личните данни, той има право да подаде сигнал или жалба до следния компетентен орган в Република България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02/915-35-55

Факс: 02/915-35-25

Имейл: kzld@cpdp.bg

Повече информация може да се намери на интернет страницата на КЗЛД.

Всички правни и фактически аспекти на обработването на личните данни на Потребителите и Политиката за поверителност за Страницата на СЕРВИЕ са уредени в детайли в раздел „Политика за поверителност“, който може да бъде открит в менюто с отметки на настоящата Страница.

4. Бисквитки

СЕРВИЕ използва бисквитки за да подобри ефективността на Страницата си и да осигури по-добро потребителско преживяване. Повече информация за използваните на Страницата бисквитки и възможността за тяхното управление са уредени в раздел „Политика за управление на бисквитките“, който може да бъде открит в менюто с отметки на настоящата Страница.

5. Ползване на Страницата

Потребителите се задължават да използват Страницата:

 • в съответствие с предназначението ѝ;
 • за лични цели, при следните изключения: търговски, професионални, промоционални, маркетингови или търговски цели;
 • в съответствие с авторските права и всички други видове права на интелектуална собственост, по-специално чрез запазване на всяка индикация за авторско право или право на собственост, посочени във всички елементи на Страницата, които Потребителят използва;
 • без използване на автоматизирани средства за достъп и използване на съдържанието на Страницата, както и като не се правят опити за възпрепятстване на обичайната работа на Страницата;
 • без копиране, възпроизвеждане – изцяло или частично, без предоставяне достъп до или разпространяване или споделяне, по какъвто и да е начин, с неупълномощени трети страни.

Информацията на Страницата няма обвързващ характер и не следва да се счита като предложения за услуги и продукти.

Въпросната информация не представлява твърдение, гаранция или ангажимент от СЕРВИЕ относно продуктите и услугите, които са представени на Страницата.

СЕРВИЕ не носи отговорност за решение, взето въз основа на информация, съдържаща се на Страницата, нито за нейното използване от трети страни.

Всеки Потребител на Страницата е отговорен за предприемането на подходящите мерки за защита на собствените му данни и/или приложения срещу проникване или заразяване със злонамерен софтуер в интернет пространството.

6. Точност и изчерпателност на информацията за Страницата

Информация, предоставена на Потребителите на Страницата, е без каквато и да било гаранция, изрична или мълчалива, включително, гаранции за търговско качество, конкретна употреба или липса нарушаване на авторски права или права на интелектуалната собственост.

СЕРВИЕ се стреми да гарантира, доколкото е възможно, информацията, поместена на Страницата, да е точна и актуална.

СЕРВИЕ не гарантира по никакъв начин истинността, пълнотата, точността или изчерпателността на информацията, предоставена на Потребителите на Страницата, и си запазва правото да изменя или коригира, по всяко време и без предизвестие, съдържанието на информацията, публикувана на Страницата.

СЕРВИЕ не носи отговорност за неточности и/или пропуски, свързани с информацията, достъпна на Страницата, по-специално в случай на промяна на законовите или подзаконовите разпоредби и/или поради нанасяне на щети, произтичащи от зловредно проникване от трета страна, особено когато това може да доведе до модификация на информацията, предоставена на Страницата.

СЕРВИЕ не носи отговорност за съдържанието на Страницата или за начинът, по който Потребителят я употребява, по отношение на всички преки или косвени щети, причинени от достъпа до или използването на Страницата от която и да е страна или, алтернативно, поради невъзможността за осъществяване на достъп до същата.

7. Промени в съдържанието и формата на Страницата

СЕРВИЕ си запазва правото да променя съдържанието на Страницата, данните и информацията, достъпни чрез Страницата, както и настоящите Общи условия за ползване. Горните промени се извършват при наличието на нови приложими стандарти, нормативни промени, и/или за подобряване на достъпността и ефективността на Страницата.

В случай на изменение ОУ влизат в сила в деня на тяхното публикуване на Страницата, освен ако в новите ОУ не е предвиден различен срок за тяхното влизане в сила.

Препоръчително е Потребителят да се информира периодично за Общите условия за ползване на Страницата.

8. Наличност на Страницата

СЕРВИЕ полага необходимата грижа да поддържа Страницата достъпна за Потребители 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Въпреки това СЕРВИЕ не може да гарантира постоянната достъпност на Страницата.

СЕРВИЕ си запазва правото да отменя, ограничава, спира или временно прекъсва, частично или напълно, достъпа до Страницата, до нейните функции, до всички или част от услугите, предлагани на същата, по всяко време, без предизвестие и без да носи каквато и да е отговорност, по каквато и да е причина, и по-специално, но не само, поради съображения за техническа поддръжка, при възникване на форсмажорни обстоятелства или непредвидена авария, технически проблеми, трудности, свързани със структурата на комуникационните мрежи, или на всякакви други технически затруднения.

Независимо от средствата за защита, използвани от СЕРВИЕ и неговите доставчици на услуги, Потребителят се счита информиран, че интернет мрежата не е надеждна, преди всичко по отношение на следните категории рискове:

 • относителната сигурност по отношение на предаването на данни;
 • неосигурена непрекъснатост на достъпа до Страницата;
 • производителност по отношение на скоростта на предаване на данни и разпространение на вируси.

Потребителят се счита информиран също, че интернет мрежата и информационните и телекомуникационни системи могат да имат грешки и при тяхната работа възникват прекъсвания и неизправности.

СЕРВИЕ не може да предостави гаранция във връзка с горните рискове и не носи отговорност за каквито и да било щети, свързани с посочените по-долу рискове при използване на интернет мрежата, като долният списък не е изчерпателен, а примерен:

 • неправилно, грешно и/или непълно предаване и/или приемане на данни и/или информация в интернет;
 • външно проникване или наличие на злонамерен софтуер;
 • неправилно, грешно и/или непълно получаване на информация;
 • проблеми или отклонения в оборудването или на комуникационните линии;
 • друга неизправност на интернет мрежата, която пречи на работа на Страницата.

9. Отговорност на СЕРВИЕ

СЕРВИЕ не носи отговорност за преки или непреки вреди, като, но не само:

 • загуба или повреда на данни;
 • загуба на програми;
 • загуба на печалба или оперативна загуба, реализирани от Потребител или трета страна;
 • резултат от достъп до Страницата;
 • от изпълнение на Страницата;
 • от съдържанието на Страницата;
 • от използването на Страницата и от страниците, които са свързани с нея;
 • или поради невъзможността да се използва съдържанието, информацията и предлаганите услуги чрез Страницата от Потребителите.

Допълнително, СЕРВИЕ не носи отговорност за каквато и да е вреда, причинена:

 • от типографска или форматна грешка, неточност, пропуск, както и такива, свързани с информацията, достъпна на Страницата;
 • от измамно/зловредно проникване от трета страна, довело до изменение на информацията, документите или елементите, предоставени на Страницата;
 • от достъп на която и да е страна до Страницата или от невъзможност за достъп до нея;
 • от повреда, неизправност или несъвместимост на оборудването на Потребителя;
 • от прекъсване на мрежите, осигуряващи достъп до Страницата, от пълна или частична недостъпност на Страницата, в резултат от телекомуникационна операция;
 • от разпространението или въвеждането на злонамерен софтуер, чрез Страницата, което може да засегне компютърното оборудване на Потребителя;
 • употреба на информация, получена пряко или непряко от Страницата, от използването ѝ или от използването на продукт, описан на същата.

СЕРВИЕ не носи отговорност, в случай че използването на информацията на Страницата нарушава патент, авторско право или регистрирана търговска марка.

10. Отговорност на Потребителя

Ако съдържанието на Страницата се разпространява от Потребителя, същият се задължава да не извършва действия или да прави промени, които противоречат на законите, обществения ред или общественото благоприличие или които са обидни, клеветнически или дискриминационни, или заплашващи дадено лице или група лица, или които нарушават разпоредбите на авторското право, правата на интелектуална собственост, личния живот на други хора, медицинската тайна или тайната на кореспонденцията. Потребителят се счита уведомен, че носи отговорност за всяко нарушение на гореизброените задължения, което изброяване е примерно.

Потребителят се задължава да действа с уважение по отношение на останалите Потребители на Страницата.

11. Препратки (хиперлинкове)

Настоящата Страница съдържа връзки към други страници, публикувани от трети страни.

Наличието на препратка (хиперлинк), водеща до страница на трета страна, не представлява одобрение, или друго отношение, на въпросната страница или нейното съдържание от СЕРВИЕ.

СЕРВИЕ не упражнява контрол върху тези страници на трети страни и не носи отговорност по отношение на съдържанието на тези страници, както и във връзка с евентуалните последици за Потребителя от изпълнението на препратката към такава страница или от употребата на информацията, която такава страница съдържа.

СЕРВИЕ не носи отговорност за информация, становища и препоръки, представени или направени от трети страни.

Потребителят осъществява достъп и използва страниците на трети страни на своя отговорност, на свой собствен риск и в съответствие с приложимите условия за използване на посочените страниците.

На потребителите се препоръчва да проверят условията за ползване и правилата за поверителност на тези страниците, преди да им предоставят лична информация.

12. Приложимо право

Към настоящите ОУ се прилага правото на Република България. При наличието на какъвто и да е спор, същият следва да бъде разрешен от компетентния български съд в гр. София.

При разминаване в съдържанието на страницата на български, френски и английски език, информацията представена на български език има предимство.

13. Титуляр

Страницата www.servier.bg се публикува от „СЕРВИЕ MЕДИКАЛ“ ЕООД, регистрирано в гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175354366.

Страницата www.servier.bg се хоства от компанията Licorn Publishing, със седалище на адрес: 101 Rue de Sèvres, 75272 PARIS cedex 06, https://licornpublishing.com/