1. Администратор на лични данни и декларация за информираност

Тази интернет страница е собственост на „СЕРВИЕ МЕДИКАЛ“ ЕООД („СЕРВИЕ“), търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 175354366, със седалище и адрес на управление в град София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14.

СЕРВИЕ – в качеството си на администратор на лични данни по смисъла Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на данните (ОРЗЛД), събира, съхранява, използва, обработва, разкрива и прехвърля (по-долу наричани съвместно „обработка“ или „обработване“) Вашите лични данни във връзка с използването на тази интернет страница („Страницата“). В процеса на обработка СЕРВИЕ действа в съответствие и се ръководи изцяло от разпоредбите на ОРЗЛД, Закона за защита на личните данни, както и всеки друг относим в тази материя нормативен акт.

СЕРВИЕ цени високо Вашата конфиденциалност, както и защитата на лични Ви данни, които обработва единствено по начините и за целите, описани по-долу в настоящата Политика за поверителност. Използвайки Страницата, Вие декларирате, че сте се запознали с Политиката за поверителност и сте съгласни с нейните разпоредби.

Категориите лични данни, които СЕРВИЕ обработва, зависят преимуществено от контекста на взаимодействието Ви със СЕРВИЕ и Страницата, продуктите, услугите и функциите, които използвате, вашето местоположение и приложимото законодателство в сферата на защитата на данните. Използването на Страницата е разделено в две специфични части, съобразно качеството на потребителя, който го посещава, а именно:

 • първата част е предназначена за широката общественост и е достъпна от всеки интернет потребител;
 • втората част е предназначена единствено за професионалисти в областта на медицината (лекари, фармацевти и други медицински специалисти), като достъп до нея се получава, след като интернет потребителят създаде свой профил, посредством регистрация в специалната секция на Нашия сайт, профилът му бъде верифициран и декларира, че притежава надлежна медицинска правоспособност.

2. Категории лични данни, които обработваме. Законосъобразност на обработването.

В съответствие с разпоредбите на ОРЗЛД Ваши лични данни съставляват всяка информация, която може директно или индиректно да Ви идентифицира.

 1. Използване на Страницата

Когато използвате Страницата, СЕРВИЕ обработва тази информация, която е технически необходима, за да се осъществи комуникацията между интернет потребителя и сървъра на сайта, която информация може също да бъде автоматично изпратена от Вашия браузър или устройство (чрез Cookies), напр. IP адрес, модел устройство, вид браузър, посетени страници, дата и час на заявката.

СЕРВИЕ обработва тази информация, за да Ви бъде предоставена възможност да посетите и сърфирате в Страницата, както и за да се адаптира представяната на Страницата информация спрямо преференциите на потребителите, с което да се подобри и улесни използването на Страницата. Следва да бъде изрично уточнено, че обработваната техническа информация за статистически и функционални цели не позволява персоналната идентификация на физическото лице, достъпило до Страницата. За по-подробна информация относно данните, обработвани от СЕРВИЕ посредством използването на т.нар. Бисквитки (Cookies), съответно целите и сроковете на обработка, можете да прочетете в секцията „Политика за управление на бисквитките“.

В допълнение, СЕРВИЕ обработва описаната техническа информация, за да осигури съответствие с Общите условия за ползване на Страницата, както и за да упражни своите законови права или да се защити срещу предявени правни претенции от трети лица. В допълнение, СЕРВИЕ обработва тази информация, за да предотврати и/или противодейства на недобросъвестни действия от страна на трети лица, включително кибератаки по IT инфраструктурата на Страницата.

Правното основание за законосъобразното обработване на тази техническа информация е да се защити легитимния интерес на СЕРВИЕ като собственик и оператор на Страницата (чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД).

 1. Използване на контактната форма

Вие можете да се свържете директно със СЕРВИЕ и да зададете своите въпроси, използвайки контактната форма в Страницата, като в частност ни предоставите Ваши данни за контакт. СЕРВИЕ обработва предоставената чрез контактната форма информация, включително собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер, адрес за кореспонденция и пощенски код, която информация съставлява Ваши лични данни. Целта на обработването в случая е да Ви се отговори своевременно и точно на поставения въпрос. Извън описаната цел, СЕРВИЕ не обработва личните Ви данни, предоставени от Вас посредством контактната форма в Страницата.

Правното основание за законосъобразното обработване на информацията, получена от Вас чрез контактната форма, е Вашето изрично съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за конкретната цел (чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД).

 1. Достъп до специалната секция за медицински специалисти

Страницата на СЕРВИЕ разполага със специална секция, предназначена за медицински специалисти (лекари, фармацевти и други специалисти в сферата на медицината), в която фигурират информационни материали относно лекарства и семинари, както и друга профилирана в сферата на медицината информация. Достъп до тази специална секция за медицински специалисти може да бъде получена, след като надлежно се регистрирате и профилът Ви бъде верифициран от системния администратор на Страницата. За да се регистрирате, Вие следва да попълните в регистрационната форма Ваши лични данни, а именно: собствено и фамилно име, УИН код и имейл адрес. СЕРВИЕ обработва предоставените от Вас лични данни единствено с цел да поддържа Вашия профил за специалната секция, достъпна за медицински специалисти, както и за да Ви предоставя информационни бюлетини в сферата на медицината и фармакологията – директен маркетинг.

Правното основание за законосъобразното обработване на информацията, получена от Вас чрез регистрационната форма на специалната секция, предназначена за медицински специалисти, е Вашето изрично съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на поддържането на Вашия профил и директния маркетинг (чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД).

 1. Регистрация в раздел „Кариери“

Раздел „Кариери“ е достъпен за всички потребители на Страницата, като предоставя възможност на лица, желаещи да започнат работа в СЕРВИЕ, да изпратят кандидатурата си, която да бъде разгледана, в случай че се открие свободна позиция и започне подбор на персонал. За да се регистрирате в раздел „Кариери“, Вие следва да попълните следната информация, съставляваща Ваши лични данни по смисъла на ОРЗЛД: собствено и фамилно име, имейл адрес, телефон и автобиография (CV европейски формат, прикачена в текстов файл). По Ваше желание можете да прикачите и мотивационно писмо в текстов файл. Предоставените от Вас лични данни се обработват единствено за целите на подбора на персонал, в случай че сте кандидатствали за конкретна свободна позиция или искате Вашата кандидатура да бъде взета предвид, в случай че в бъдеще се открие свободна позиция за работа в СЕРВИЕ.

Правното основание за законосъобразното обработване на информацията, получена от Вас чрез регистрационната форма на раздел „Кариери“, е Вашето изрично съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на Вашата настояща или бъдеща кандидатура за работа в СЕРВИЕ (чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД).

В случай че кандидатствате за конкретна свободна позиция, правното основание за законосъобразното обработване на предоставената от Вас информация е чл. 6, пар. 1, буква „б“ от ОРЗД – предприемане на необходимите стъпки преди сключването на трудов или граждански договор с Вас, както и на основание чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД – легитимен интерес, като легитимен интерес за СЕРВИЕ е преценката сна ъответствието на кандидатурата Ви с необходимите изисквания и да извършим подбор на персонал за запълване на определени свободни работни позиции в СЕРВИЕ.

3. Препратки към други страници

Страницата може да съдържа т.нар. „полезни връзки“ към интернет страници на трети лица, които може да са Ви от полза, например държавни институции, администрации в сферата на здравеопазването, профили на СЕРВИЕ в социални мрежи и други. Настоящата политика за поверителност се прилага единствено за Страницата, чийто собственик е СЕРВИЕ, като СЕРВИЕ не носи отговорност за събирането, обработването, използването, разкриването и съхраняването на Ваши лични данни, свързано с посещението на интернет страници на трети лица, нито за съдържанието, налично на тези страници. За повече информация относно обработването на Ваши лични данни, свързано с достъпването до интернет страници на трети лица, моля запознайте се с политиката за поверителност на съответните оператори или собственици на интернет страниците.

4. Как използваме Вашите данни? Цели на обработването. Гаранции за сигурност.

Съгласно ОРЗЛД обработването на Ваши лични данни винаги следва да е обусловено от правно основание, въз основа на което да се извършва законосъобразно.

Както е подробно разписано в Раздел 2 от настоящата Политика за поверителност, в повечето случаи Вашите лични данни се обработват на основание Вашето изрично съгласие данните Ви да се обработват за конкретна цел (чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД) или защитата на легитимен интерес на СЕРВИЕ (чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД). В случай че желаете да встъпите в договорни отношения със СЕРВИЕ, правното основание за законосъобразното обработване на Вашите лични данни е чл. 6, пар. 1, буква „б“ от ОРЗД, а именно когато обработването е необходимо за изпълнението на договор или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на такъв. В определени ситуации, правното основание за обработване на личните Ви данни е необходимостта да спазим наше законово задължение (чл. 6, пар. 1, буква „в“ от ОРЗД).

Целите, за които Вашите лични данни могат да бъдат обект на обработка, са следните:

 • Извършване на статистически анализи, по-специално относно трафика на Страницата;
 • Подобряване на функционалността на Страницата съобразно преференциите на потребителите и да оптимизираме използването ѝ;
 • Отговаряне на изпратени запитвания от потребители посредством използването на контактната форма и предоставяне на техническо съдействие, ако е необходимо;
 • Обработване на заявките, свързани с продукти или услуги на СЕРВИЕ;
 • Обработване на фармакологични доклади („фармакологична бдителност“), свързани с продукти или услуги на СЕРВИЕ;
 • Изпълняване надлежно на задължения на СЕРВИЕ, регламентирани в съответните приложими закони, подзаконови нормативни актове и международни актове;
 • Подбор и набиране на персонал чрез раздел „Кариери“;
 • Директен маркетинг, свързан с информационни бюлетини относно продукти, услуги и нововъведения в сферата на медицината;
 • Регистрация и поддържане на профил в специалната секция за медицински специалисти;
 • Защита на легитимен интерес на СЕРВИЕ, произтичащ от закон, подзаконов нормативен акт, международен акт, както и в случай на предявени съдебни претенции от трети лица.

Извън целите, изчерпателно изброени по-горе, СЕРВИЕ не обработва Вашите лични данни.

СЕРВИЕ е имплементирало всички подходящи и търговски обосновани технически и организационни мерки за сигурност, за съхраняване на Вашите лични данни, които биват събирани, като гарантира тяхната конфиденциалност и ги предпазва от неоторизирани или незаконни разкривания на информация, както и от инцидентна загуба на данни, разрушаване, подмяна или увреждане, като се вземе предвид състоянието на технологиите и науката към момента на изготвянето на настоящата Политика за поверителност, както и разходите по имплементирането на технологиите, гарантиращи защита на личните Ви данни.

5. Какви са Вашите права, свързани с обработването на личните Ви данни?

В случай че са изпълнени всички законови изисквания, Вие разполагате с правата съгласно Глава III (чл. 12 – 22) от ОРЗЛД, а именно:

 • да получите потвърждение от нас относно това дали СЕРВИЕ обработва Ваши лични данни и когато това е така – да получите достъп до тези Ваши лични данни;
 • да изискате от нас да коригираме Ваши лични данни, които са неточни;
 • да изискате от нас да изтрием Вашите лични данни, които обработваме;
 • да изискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни;
 • да получите преносимост на личните Ви данни, които активно сте предоставили на СЕРВИЕ – в структуриран, широко употребяван и пригоден за машинно четене формат, а също така Вие може да изискате личните Ви данни да бъдат прехвърлени към друг администратор, без това да бъде възпрепятствано от СЕРВИЕ;
 • да възразите срещу по-нататъшно обработване на личните Ви данни от СЕРВИЕ на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, като СЕРВИЕ следва да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, в качеството Ви на субект на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции от страна на СЕРВИЕ.

В случай че сте дали на СЕРВИЕ Вашето свободно и изрично съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време – с бъдещо действие, тоест Вашето оттегляне на съгласието няма да повлияе законосъобразността на обработването, което е извършвано на основание даденото от Вас съгласие, преди неговото оттегляне. След получаване на Вашето искане, СЕРВИЕ ще преустанови обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно. След като оттеглите Вашето съгласие, СЕРВИЕ може да обработва Ваши лични данни изключително и само по такъв начин, който може да обоснове с друго законово основание за обработка.

Вие можете да упражните всяко от гореизброените Ви законови права, свързани с обработването на личните Ви данни, като се свържете с нас посредством контактната форма, достъпна на Страницата, а също като изпратите електронно съобщение на следния имейл адрес: dataprivacy-bulgaria@servier.com, както и по пощата, като писмото следва да е адресирано до длъжностното лице, отговорно за защита на данните г-н Станислав Руменов Анков, гр. София  1504, ул. Шипка №3, ет.3, stanislav.ankov@yrlegal.com, тел. +359 884 87 52 50.

Съгласно разпоредбите за защита на личните данни упражняването на което и да е от гореизброените права е индивидуално и може да се упражнява единствено от съответното лице по отношение на собствената му информация. Следователно, от съображения за сигурност, ангажираната служба е длъжна да проверява самоличността Ви, за да избегне предаването на засягаща Ви поверителна информация на друго лице.

При условие че считате, че Вашите лични данни са обект на нарушение съгласно ОРЗЛД или Закона за защита на личните данни, Вие имате право да подадете сигнал или жалба до следния компетентен орган в Република България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02/915-35-55

Факс: 02/915-35-25

Имейл: kzld@cpdp.bg

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на КЗЛД.

6. Защита на личните данни при непълнолетни

Нашият сайт може да съдържа медицинска информация, както и реклами на лекарствени средства, като е предназначен за лица, навършили поне 18-годишна възраст. Ако лице, което не е навършило 18 години, предоставя лични данни чрез Страницата, СЕРВИЕ изтрива тези данни и не продължава обработването им, когато бъде установена липсата на пълнолетие. Обработването на лични данни на лица, ненавършили пълнолетие, може да се извършва законосъобразно единствено и само доколкото е дадено изрично съгласие (разрешение) от носещия родителска отговорност за лицето.

7. За какви срокове обработваме и съхраняваме Вашите лични данни?

СЕРВИЕ обработва Вашите лични данни само за такъв период от време, който е необходим, за да се изпълни целта на обработката (например докато въпросът, за който сте се свързали с нас, е окончателно разрешен) или до момента, в който оттеглите предоставеното от Вас съгласие за обработване или възразите срещу обработването на Вашите данни и не е налице друго правно основание или преимуществени легитимни интереси на СЕРВИЕ за обработването.

СЕРВИЕ съхранява Вашите лични данни за законово определените срокове – съгласно данъчното, счетоводното, търговското, трудовото, медицинското законодателство и пр., съобразно целта на обработването на тези данни, както и до степен, която е необходима на СЕРВИЕ, за да изпълни регламентирани със закон задължения, или съхраняването, респективно обработването, е необходимо за да се установят, упражнят или защитят негови правни интереси. СЕРВИЕ съхранява Вашите лични данни докато изпълни в цялост правните си задължения, както и докато предявените от/срещу СЕРВИЕ правни претенции бъдат напълно удовлетворени по съответния законов ред.

СЕРВИЕ съхранява Вашите лични данни във форма, която позволява идентифицирането Ви като субект на данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, като личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги срокове, единствено доколкото ще бъдат обработвани за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно чл. 89, пар. 1 от ОРЗД, за което гарантира, че ще бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки.

8. Разкриване и трансфер на данни на трети лица

Вашите лични данни, обработвани от „СЕРВИЕ МЕДИКАЛ“ ЕООД, могат да бъдат достъпни от лимитативно изброени получатели, въз основа на принципа за „необходимост от информация“ (need-to-know basis) или съобразно законово регламентирани изисквания.

СЕРВИЕ осъществява бизнес отношения с други свързани дружества и външни доставчици на услуги, съответно Вашите лични данни могат да бъдат обект на разкриване или трансфер за целите, описани в настоящата Политика за поверителност, включително, но не само, на:

 • Отделни отдели и служители на „СЕРВИЕ МЕДИКАЛ“ ЕООД и други предприятия от Групата на Сервие (Servier SAS Holding, France) – въз основа на принципа за „необходимост от информация“ (need-to-know basis);
 • Доставчици на услуги на „СЕРВИЕ МЕДИКАЛ“ ЕООД, в частност тези, отговорни за хостинга и поддръжката на Страницата (локализирани във Франция), които могат да изискат да получат достъп до лични данни на потребителите на Страницата, в такъв обем и изключително и само за целите, необходими за надлежното осъществяване на поддръжката на Страницата и обработването на запитванията;
 • Компетентните институции и органи, например здравни органи – в изрично определени със закон случаи;
 • Други компетентни държавни институции, администрации, съдилища, разследващи органи, правни специалисти и одитори, в случай че това е необходимо, за да се изпълнят надлежно регламентирани законови изисквания, както и за да се заявят или упражнят законови права, или да се защитят срещу правни претенции.

Като глобална компания, Servier SAS Holding има дъщерни дружества и в страни извън Европейската икономическа зона („ЕИЗ“) („трети страни“) и осъществява съвместна дейност с външни доставчици на услуги, които също могат да са локализирани в трети страни. Трети страни са тези, в които действащата нормативна уредба не гарантира същото ниво на сигурност по отношение на личните данни, както в ЕИЗ.

В случай че получатели на Ваши лични данни са локализирани в трети страни, за които Европейската комисия не е приела решение за адекватността по отношение на защитата на правата и свободите на субектите на лични данни, СЕРВИЕ, съответно Servier SaS Holding, ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира защитата на Вашите лични данни в съответствие с ОРЗЛД.

Респективно, СЕРВИЕ разкрива или трансферира Ваши лични данни на дъщерни дружества от Групата на Сервие само в случай че тези компании са имплементирали обвързващите корпоративни правила (Binding Corporate Rules) на Групата на Сервие, надлежно одобрени от съответния надзорен орган с компетентност в сферата на защита на личните данни.

Повече информация относно въведените мерки и гаранции по отношение на защитата на личните Ви данни можете да получите при отправяне на запитване през контактната форма на Страницата или като се свържете директно с г-н Серафим Чолаков на следния имейл адрес: dataprivacy-bulgaria@servier.com

9. Изменение и допълнение на Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност може да бъде изменяна и/или допълвана през определен период време. Датата на последното изменение и/или допълнение се намира в началото на документа. Препоръчваме Ви да посещавате регулярно раздела Политика за поверителност, достъпен на Страницата, за да бъдете своевременно информирани за всички изменения и/или допълнения, които са направени.

10. Приложимо право

Всички спорове, породени или във връзка с настоящата Политика за поверителност, се уреждат от компетентния съд в гр. София – съобразно българското материално и процесуално законодателство, както и относимите актове на Европейския съюз в сферата на защитата на личните данни (ОРЗЛД).

С настоящата Политика за поверителност се дерогира прилагането на правила за стълкновение на компетентност и/или приложимо право, които биха ограничили приложението на българското право в неговата цялост. Респективно, българското право се прилага по отношение на всички потребители, независимо от тяхното местоположение, които достъпят до Страницата и които използват всички или част от нейнитее функционалности.