Целта на информационното съобщение е да обясни как, за какъв период и за какви цели ще бъдат използвани предоставените от Вас лични данни.

I. От кого ще се ползват личните Ви данни:

Личните Ви данни ще се използват изключително от “СЕРВИЕ МЕДИКАЛ” ЕООД („СЕРВИЕ“), вписано в търговския регистър с ЕИК 175354366, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цар Освободител 14, като Администратор на лични данни.

II. За какви цели ще се използват личните Ви данни и на какво основание ще бъдат обработвани:

А. Цели: Вашите лични данни се събират и обработват от СЕРВИЕ главно за следните цели:

 • Наблюдение на научната медицинска връзка със здравни специалисти (ЗС);
 • Управление на предоставянето на медицинска информация;
 • Управление на комуникациите и взаимоотношенията и промоционални дейности (контакти със ЗС и Лидери на мнение), включително взаимодействия, сключване и изпълнение на договори, управление на конгреси и срещи, бази данни на лидери на мнение, социални медии, електронни услуги (провеждане на електронни конференции и др.);
 • Управление на разходите в контекста на конференции (командировки, настаняване и т.н.);
 • Дейности по управление на взаимоотношенията със ЗС във връзка с клинични изпитвания и дейности в областта на фармакологичната бдителност;
 • Управление на прозрачността (оповестяване на предоставянето на стойност от СЕРВИЕ към заинтересовани страни в сферата на здравеопазването);

Б. Основание: СЕРВИЕ обработва Вашите лични данни главно въз основа на законния си интерес да представя продуктите си, заедно със съответната медицинска информация, или въз основа на Вашето изрично и информирано предварително съгласие, когато е приложимо, но също така и за да спази своите законови задължения, свързани с фармакологичната бдителност и прозрачност. В някои случаи (например при посещение на помещенията на СЕРВИЕ) Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и във връзка с управлението на сигурността, докато, в случай че действате като изследовател в областта на клиничните изпитвания, Вашите лични данни ще бъдат обработвани и за изпълнение на Вашия договор със СЕРВИЕ.

III. Кои Ваши лични данни ще събираме и ползваме:

Само личните данни, които са необходими за посочените в т.II, б. А цели, ще бъдат обработвани от СЕРВИЕ, а това са:

 • име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • Личен номер на лекар (УИН код);
 • електронна поща;
 • държава;
 • телефон;
 • специалност;
 • номер на лична карта;
 • дата на издадване;
 • място на издаване;
 • IBAN.

IV. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:

1. Достъп до Вашите лични данни, обработвани от СЕРВИЕ, ще имат само ограничен списък на получатели, упълномощени служители и доставчици на СЕРВИЕ, действащи в обхвата на дейността си, включително но не само:

 • Отдел „Продажби“ и отдел „Маркетинг“;
 • Поделение „Медицински въпроси“;
 • Поделение „Фармакологична бдителност“;
 • Международни центрове за терапевтични изследвания за целите на клинично изпитване;
 • ИТ отдела, когато е необходимо.

2. Други служби и лица може да имат нужда от достъп до Вашите лични данни във връзка с конкретни цели на обработването, като например:

 • Отговорните служители по сигурността за въпроси, свързани с използването и сигурността на помещенията (управление на достъпа до помещенията и паркинга);

3. СЕРВИЕ също така използва трети страни – доставчици (например доставчици на хостинг услуги) и бизнес партньори (например договорни изследователски организации, агенции за пътувания и конференции, агенции, хотели, въздушни превозвачи и др.), които също може да имат достъп до Вашите лични данни, за да могат да предоставят своите услуги.

4. И накрая, СЕРВИЕ ще разкрива някои от Вашите лични данни в определени случаи, при наличие на законово основание за това на: компетентните органи, като например здравни органи, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

5. Вашите лични данни могат да бъдат предавани на други дружества от групата на “Биофарма” АД, Франция /едноличен собственик на Сервие/ и на трети страни – доставчици, които могат да се намират в или извън Европейското икономическо пространство /ЕИП/, включително в държавите, които нямат същото ниво на защита на личните данни, както в ЕИП, по-специално за целите на хостинга и ИТ поддръжката. В такива случаи СЕРВИЕ гарантира, че това предаване се извършва в съответствие с приложимите закони и Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета (ОРЗД). Предаването на данни към други дружества от групата на “Биофарма” АД – Франция е предмет на Задължителните фирмени правила на Групата, докато предаването към трети страни – доставчици извън ЕИП, се обезпечава чрез подходящи договорни гаранции, като например Стандартните договорни клаузи на Комисията /Приложение към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/914 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2021 година относно стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета/, приетите от Европейската Комисия решения за адекватното ниво на защита съгласно чл. 45 от ОРЗД, както и всички останали законови гаранции по чл. 46 и чл. 47 от ОРЗД, когато е приложимо. Вие може да поискате и получите копие от тези документи.

Всички трети страни, които в определени случаи може да се наложи да получат данните Ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите, съобразно всички правила, гаранции и изисквания, регламентирани в ОРЗД и нашата Политика за поверителност.

V. Колко дълго ще бъдат обработвани и съхранявани личните Ви данни:

Вашите лични данни, събирани от СЕРВИЕ, се съхраняват във вид, който позволява Вашето идентифициране за не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват личните данни. По-конкретно:

 • Лични данни, събирани за научна медицинска връзка със здравеопазването и управлението на медицинска информация, се съхраняват за срок от 5 години след последното Ви взаимодействие със СЕРВИЕ, след което данните се архивират за срок от 5 години и се изтриват;
 • Лични данни, събирани за управление на комуникациите и взаимоотношенията и промоционални дейности (контакти със ЗС), се съхраняват за срок от 5 години след последното Ви взаимодействие със СЕРВИЕ, след което данните се архивират за срок от 5 години и се изтриват;
 • Лични данни, събирани за управление на разходите в контекста на конференции (командировки, настаняване и т.н.), се съхраняват за срок от 5 години след последното Ви взаимодействие със СЕРВИЕ, след което данните се архивират за срок от 10 години и се изтриват;
 • Лични данни, събирани за дейности по управление на взаимоотношенията със ЗС във връзка с клинични изпитвания и дейности в областта на фармакологичната бдителност, се съхраняват, архивират и изтриват в съответствие с приложимите закони и разпоредби;
 • Лични данни, свързани с управлението на предоставянето на стойност, се съхраняват, архивират и изтриват в съответствие с приложимите закони и разпоредби;
 • Изображенията от системата за видеонаблюдение се съхраняват 30 дни;
 • Данни, свързани със сигурността на посетителите и помещенията, се съхраняват не по-дълго от 3 месеца;

VI. Вашите права като субект на лични данни:

Като субект на данни Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

– Право на достъп до личните Ви данни – Вие имате право да изискате и получите от СЕРВИЕ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на коригиране или попълване – Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до СЕРВИЕ.

– Право на изтриване („да бъдеш забравен“) – Вие имате правото да поискате от СЕРВИЕ изтриване на свързаните с Вас лични данни чрез отправяне на искане до СЕРВИЕ, а СЕРВИЕ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, доколкото това е разрешено от приложимите закони и разпоредби, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СЕРВИЕ;

СЕРВИЕ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо СЕРВИЕ или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване Вие имате право да изискате от СЕРВИЕ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни при наличие на законни основания, когато:

 • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на СЕРВИЕ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СЕРВИЕ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СЕРВИЕ имат преимущество пред Вашите интереси.

Когато между Вас и СЕРВИЕ е сключен договор, Вие също така имате право да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сами сте предоставили на СЕРВИЕ, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предадете на друг администратор (правото на преносимост на данните).

Право на възражение – Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на законния интерес на СЕРВИЕ. Ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако тестът за балансирането не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако е налице необходимост от установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

VII. Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до Надзорния орган по защита на данните по отношение на спазването на приложимите закони и регламент относно защитата на данните от страна на СЕРВИЕ, а именно до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

VIII. Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

За всякакви запитвания, свързани с обработването на Вашите лични данни, се свържете с:

Сервие МЕДИКАЛ ЕООД

Електронна поща: dataprivacybulgaria@servier.com

Адрес: София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14

Телефонен номер: 02 921 57 00

СЕРВИЕ е назначило и Длъжностно лице по защита на данните:

Серафим Чолаков

Електронна поща: serafim.cholakov@servier.com

Адрес: София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14

Телефонен номер: 02 921 57 27