Сервие-годишен резултат 2022-2023

“Годишните резултати за 2022-2023 г. потвърждават, че Групата е на път да постигне поставените цели до 2025 г., което е ключова стъпка към втория етап на нашата стратегия до 2030 г., споделя Pascal Lemaire, Изпълнителен вицепрезидент по финансите в Сервие.

 • Консолидирани приходи от продажби, възлизащи на 5,327 милиарда еврос 9,2% повече (+12% при CERi ) в сравнение с периода 2021-2022 г., в резултат на висок ръст на международните продажби
 • Висок ръст в обема на продажбите както на оригинални лекарства на Сервие (4,041 млрд. евро, +9,4%), така и на генерични (1,286 млрд. евро, +8,8%)
 • Значителен ръст на продажбите в областта на онкологията (малко над 1 милд. Евро)
 • Революционни иновативни постижения в областта на онкологията, насочени към сериозни нерешени медицински проблеми
 • Обещаващ и стабилен процес на научноизследователска и развойна дейност, осигуряващ надежда за пациентите

Сюрен (Франция), 7 февруари 2024 г. − Сервие, независима международна фармацевтична група, публикува финансовите си резултати за финансовата 2022/2023 година и подчерта важните моменти в дейността през годината, особено в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Извадка от одитиран консолидиран отчет на приходите

(IFRS-международен стандарт за финансова отчетност за фискалната година, приключваща към 30 септември 2023)

(в милиони €)

2022-2023

2021-2022

Промяна

Ръст по CER[i]

Приходи на Групата

5,327

4,876

+9.2%

+12.0%

  Оригинални лекарства

4,041

3,694

+9.4%

+13.2%

  Генерични лекарства

1,286

1,182

+8.8%

+9.4%

EBITDA

1,015

859

+18.1%

  Марж на EBITDA*

19.1%

17.6%

+1.5 pts

Повтарящи се оперативни приходи

529

442

+19.7%

Нетни приходи

– 623

192

N/A

i CER: Фиксирани валутни курсове (Приходи на цялата Групата, трансформирани въз основа на текущите валутни курсови в рамките на отчетната година)                                                                                                                                                               *EBITDA- Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization/ Печалбите на компанията преди лихви, данъци, амортизация.

Olivier Laureau, Президент на Сервие, споделя: “През 2022-2023 г. фирма Сервие постигна добри резултати благодарение на иновативното си портфолио в областта на онкологията и силната стратегия за развитие на иновациите в областта на кардио-метаболитните и венозните заболявания. Тези усилия бяха допълнително подкрепени от редица одобрения на разрешения за пускане на продукти на пазара, както и от иновативните ни проекти, базирани на обещаваща, целева развойна дейност предимно в областта на онкологията. Искам да благодаря на всички служители на Групата за тяхната ежедневна отдаденост в полза на пациентите. Убедени сме, че ще постигнем целите, които сме набелязали за 2025 година, и с решителност и оптимизъм следваме стратегическия план на Сервие до 2030 г.

Ключови моменти:

 • Значителен ръст на международните продажби, с № 1 дъщерно дружество на Групата в Съединените щати

Международните приходи извън Европейския съюз представляват 56,6% от консолидираните приходи, което е увеличение с 10,1%. Американският континент бележи ръст, като приходите му са нараснали с 244 млн. евро (+27,9%) и достигат общ размер от 1,119 млрд. евро, което представлява 21% от приходите на Групата. Дъщерното дружество в САЩ остава водеща единица в структурата на Групата с продажби на оригинални лекарства в размер на 635 млн. евро през 2022-2023 г. В Европейския съюз приходите съставляват 43,4% от консолидираните приходи, което е с 8,1% повече спрямо предходната година.

Подкрепена от индустриална мрежа от 16 производствени обекта в различни страни по света, Групата е пуснала на пазара по целия свят над 1,2 милиарда опаковки лекарства през финансовата 2022-2023 година.

 • Групата укрепва позициите си в областта на трудно лечимите видове рак

Финансовата 2022-2023 г. беше белязана от значителен напредък в областта на онкологията. Това потвърждава ангажимента на Групата да разработва революционни иновативни продукти за пациенти с редки и трудни за лечение видове рак. В резултат на това делът на приходите от онкологични продукти е нараснал значително и понастоящем възлиза на 20,2% (1,075 милд., евро) от консолидираните приходи за 2022-2023 г. в сравнение със 17,4% през 2021-2022 г. Така Групата достига приходи от 1,075 млрд. евро в областта на онкологията.

Тези резултати се дължат на:

  • значително увеличение при продажбите на Tibsovo® (с 48,1%) в сравнение с предходната година.

Tibsovo® е таргетна терапия, специфично насочена към мутирали форми на изоцитрат дехидрогеназа 1 (IDH1). Лекарството вече е одобрено за лечение на остра миелоидна левкемия (ОМЛ) и холангиокарцином (ХК) по целия свят, включително в Съединените щати, Европейския съюз,Австралия и Китай (с изключение на ХК).

  • значимо нарастване ( с 30,7 %) на продажбите на Oncaspar® (терапия при остра лимфобластна левкемия) с обща стойност 379 млн. евро.
  • Lonsurf® (терапия, предназначена за предварително лекуван метастатичен колоректален рак и метастатичен рак на стомаха), при който се отчитат продажби от 174 млн. евро за годината.

В комбинация тези показатели са в основата на стратегията за растеж на Групата в областта на онкологията. С почти 70% от бюджета за научноизследователска и развойна дейност, насочен към онкологията, Сервие вече разполага с портфолио от седем достъпни за пациентите лекарства, насочени към ракови заболявания с множество нерешени медицински проблеми. В допълнение, основните инвестиции на Групата са вложени в обещаваща серия от 35 научноизследователски и развойни проекти в областта на онкологията (към януари 2024 г.).

 • Световен лидер в областта на хроничните заболявания, посветен на придържането към лечението

Сервие е петата водеща фармацевтична компания в света в областта на кардиологията и втората в областта на хипертонията.[1] Дейността на Групата в областта на кардиометаболитните и венозните заболявания представлява 52,8% от консолидираните приходи.

През юли 2023 г., една от лекарствените комбинации с фиксирани дози на Сервие − Lipertance®, за първи път е включена в списък на Световната здравна организация (СЗО) за лекарства, смятани като основни при задоволяване на приоритетните здравни нужди на населението в световен мащаб.

Triplixam®, друга фиксирана дозова комбинация и най-често предписваната тройна терапия в света[2] при хипертония, е реализирала приходи от 253 млн. евро през 2022-2023 г.

За трета поредна година Detralex® (за лечение на венозна недостатъчност) продължава да бъде водещо лекарство на Групата с продажби от 594 млн. евро за финансовата 2022-2023 година. Detralex® е венотонично средство номер 1 в глобален мащаб по размер и обем на продажбите[3].

През 2023 г. Групата е реализирала близо 50 проекта в сътрудничество с пациентски организации по цял свят и е работила с различни външни партньори за разработване на “дигитални придружители” − приложения или инструменти за проследяване, в помощ на пациентите по целия път на лечение − от диагностицирането до медицинското проследяване.

 • Сътрудничество с местни водещи фирми в областта на генеричните лекарства

Продажбите на генерични лекарства на Групата също са нараснали с 8,8%  през годината (достигайки приходи от 1,286 млрд. евро), което показва успеха на стратегията на Групата в тази област. Днес Сервие разполага с гама от повече от 1 500 генерични лекарства, покриващи повечето заболяваня. Тези генерични лекарства се маркетират от четири дъщерни дружества:

  • EGIS в Източна Европа
  • Pharlab в Бразилия
  • Swipha в Нигерия
  • Biogaran, водещата компания за генерични лекарства във Франция
 • Високоефективна научноизследователска и развойна дейност за стимулиране на иновациите в отговор на нуждите на пациентите

С цел постигане на устойчиви иновации, Сервие е изградила стратегия за научноизследователска и развойна дейност. Тя се основава на четири ключови фактора:

 1. Разширяване на портфолиото на Групата чрез все по-амбициозна и целенасочена научноизследователска и развойна дейност
 2. Подобряване на жизнения цикъл на лекарствените продукти с цел задоволяване
  на нуждите на пациентите
 3. Използване на кръстосана функционалност и сътрудничество за по-голяма гъвкавост на модела на научноизследователска и развойна дейност на Сервие
 4. Използване на цифрови технологии за подобряване на терапевтичните резултати на нашите проекти

Claude Bertrand, Изпълнителен вицепрезидент на “Научно-изследователска дейност и развитие” в Сервие, заяви: Тази година ясно показахме способността си за ускоряване на процеса на създаване и предоставяне на иновативни терапии на пациентите, илюстрирана от разработването на Lonsurf® и Tibsovo® и отличните резултати от Фаза 3 на проучване с vorasidenib. Успехът в тази насока отразява посветеността в работата на нашите екипи за научноизследователска и развойна дейност в полза на пациентите чрез стратегически партньорства и засилено използване на цифрови технологии.”

Разходите за научноизследователска и развойна дейност, в сферата на оригиналните продукти на Групата, възлизат на 868 млн. евро за финансовата 2022-2023 г., или 21,5% от приходите от оригинални лекарствата компанията. Тези значителни финансови ресурси, предназначени за научноизследователска и развойна дейност, отразяват неотклонния приоритет на компанията по отношение на терапевтичните иновации.

 • Ангажименти към пациентите и корпоративна социална отговорност (CSR), заемащи централно място в стратегията на Групата

Фирма Сервие е посветена на терапевтичния прогрес в услуга на пациентите и гласът на пациента присъства на всеки етап от жизнения цикъл на лекарството.

През 2023 г. Сервие:

 • се класира на второ място в проучването PatientView 2022, оценяващо репутацията на фармацевтичните компании, проведено от пациентски организации в областта на онкологията.
 • е успяла да намали емисиите на парникови газове от обхват 1 и 2 с 11% в сравнение с 2021-2022 г., а емисиите от обхват 3 − с 25%. Групата работи усилено за намаляване на екологичния отпечатък от производствената дейност и за допринасяне към борбата с изменението на климата.
 • повишава до 13% (през финансовата 2022-2023 г.,) използваната електроенергия от възобновяеми източници в енергийния микс на Групата. Пет от индустриалните обекти на Групата се захранват на 100% с електроенергия от възобновяеми източници:
  • Арклоу в Ирландия,Толедо и Мадрид в Испания
  • както и Джакарепагуа и Фарлаб в Бразилия.

Вeрен на своята мисия “посветен на солидарността”, благотворителният фонд Mécénat Servier за пореден път затвърди социалната отговорност на компанията чрез финансиране на 22 организации в 24 държави по света. През финансовата 2022-2023 г. са регистрирани над 4 200 часа доброволчески труд и са събрани над 55 000 евро благодарение на L’ARRONDI sur salaire и фондове, подобни на Mécénat Servier във Франция.

Линк към цялата статия: Servier confirms its 2025 trajectory to achieve its 2030 ambition 

Повече информация можете да намерит на новия уебсайт на Групата: Home – Servier

Следете ни в социалните мрежи: Facebook, LinkedIn

—————————————————————

[1] Източник IQVIA, Analytics Link / World 75 countries / Mat Q3-2023

[2] По брой опаковки годишно

[3] Източник: IQVIA, Analytics Link / World 75 countries – MAT Q3-2023-