ОЛЛ се среща във всички възрасти, но в различна честота. Около 50% от всички заболели са в детска възраст (до 18 год.), а самата ОЛЛ е най-честото злокачествено заболяване при децата и съставлява около 1/3 от всички подобни заболявания при тях. При възрастните, на фона на другите разновидности злокачествени болести, ОЛЛ е само около 1% от всички. 

От неизлечима в миналото, през последните десетилетия над 80% от заболелите от ОЛЛ деца имат многогодишна трайна ремисия, равностойна на излекуване. ОЛЛ е модел за разработване на едни от най-успешните лечебни подходи при злокачествените заболявания у човека въобще. На основата на категорично успешното лечение при децата, взаимстваните комбинации от лекарствени средства, прилагани при тях, дават шанс, въпреки специфичните биологични различия и на възрастни пациенти да получат максимален ефект от терапията.

Ролята на Servier?
Понастоящем Servier инвестира голяма част от бюджета си в изследвания и разработки в областта на онкологията, като целта е да се подобри лечението на пациенти с хематологични злокачествени заболявания, особено остра лимфобластна левкемия.
Проучват се по-добре механизмите, които водят до развитието на болестта или до резистентност към стандартно лечение. Търсят се на нови цели, които могат да позволят разработването на нови терапевтични възможности и генерирането на данни за определяне на това, коя терапевтична или лечебна последователност може да бъде най-подходяща за всеки пациент. Това е основна цел преследвана от екипите на Servier за научноизследователска и развойна дейност.